Motiverat yttrande

Den  26  Mars, 2012

- Valberedningen har tagit del av en intern utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Därutöver har valberedningen intervjuat styrelseledamöter samt träffat G & L Beijers VD som redogjort för verksamheten. Det förslag som framläggs till årsstämman har tagits fram i enlighet med de ramar för valberedningens arbete som beslutades vid G & L Beijers årsstämma 2011

- Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet, bredd och kompetens samt erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har diskuterat frågan kring styrelseledamöternas oberoende. Valberedningen har bedömt att sex av sju ledamöter är oberoende i förhållande till bolagsledningen. Joen Magnusson, bolagets VD, utgör här undantaget. Fem av sju ledamöter anses oberoende av bolaget. Förutom VD är Harald Link att betrakta som beroende av bolaget. Två av sju ledamöter, Anne-Marie Pålsson och Bernt Ingman, betraktas som oberoende gentemot större aktieägare.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller således tillämpliga krav på oberoende ledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Ladda ner dokumentet