Oberoendeförsäkran

Den  15  Mars, 2017

Till revisionsutskottet för Beijer Ref AB (publ), 556040-8113

Redovisning och försäkran enligt International Standard on Auditing (ISA 260)

Enligt ISA 260 ska revisorn årligen till revisionsutskottet redovisa alla eventuella förhållanden och andra frågor mellan revisionsföretaget, företag i dess nätverk (nedan revisionsföretaget) och det företag vars finansiella rapporter är föremål för revision (nedan revisionskunden), som enligt revisorns professionella bedömning rimligen kan tänkas ha betydelse för bedömningen av opartiskheten och självständigheten. Revisorn ska vidare lämna en skriftlig försäkran avseende revisionsföretagets och revisionsteamets opartiskhet och självständighet.

Redovisning av förhållanden som kan ha betydelse för opartiskheten och självständigheten samt redovisning av tillhandahållna tjänster

En kontroll har gjorts för att identifiera eventuella hot som kan ha betydelse för bedömningen av revisionsföretagets och revisionsteamets opartiskhet och självständighet i förhållande till revisionskunden. Det har inte framkommit några förhållanden som bör föranleda redovisning till revisionsutskottet.

Under räkenskapsåret 2016 har ersättningen till revisionsföretaget från Beijer Ref-koncernen uppgått till 9 463 tkr fördelat på följande kategorier:

- Revisionsuppdrag (7008 tkr)

- Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget (150 tkr)

- Skatterådgivning (866 tkr)

- Övriga tjänster (1 439 tkr)

Motåtgärder

I revisionsföretaget och det nätverk företaget ingår i finns processer och rutiner för att säkerställa revisorns opartiskhet och självständighet. För mer information hänvisas till revisionsföretagets årliga rapport om dess verksamhet som finns tillgänglig på revisionsföretagets webbplats.

Försäkran om opartiskhet och självständighet

Vår bedömning är att revisionsföretaget och revisionsteamet är opartiska och självständiga i den omfattning som följer av tillämpliga regelverk och att det därmed inte förelegat något hinder för fullgörandet av revisionsuppdraget.

Malmö den 9 mars 2017
PricewaterhouseCoopers AB

Lars Nilsson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Rikard Fransson
Auktoriserad revisor