Revisors yttrande

Den  05  April, 2011

Till årsstämman i G & L Beijer AB (publ), org.nr 556040-8113

Revisors yttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för G & L Beijer AB (publ) under år 2010 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 24 april 2009 respektive årsstämman den 28 april 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs. Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts.

Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts enligt FAR SRS förslag till rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Slutsats

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för G & L Beijer AB (publ) under 2010, i allt väsentligt, följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 24 april 2009 respektive årsstämman den 28 april 2010.

Malmö den 10 februari 2011

PricewaterhouseCoopers AB

Mikael Eriksson
Auktoriserad revisor