Styrelsens förslag

Den  05  April, 2012

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT (Årsstämman 2011)

Förslag till utdelning – punkt 8 b) i dagordningen

Styrelsen föreslår, att utdelning för verksamhetsåret 2010 lämnas med 8,00 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 10 maj 2011. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning skickas från Euroclear Sweden AB den 13 maj 2011 till dem som på avstämningsdagen är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen har ställt den föreslagna utdelningen i relation till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt för moderbolaget och koncernen. Det är styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänvisning till försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § i aktiebolagslagen.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – punkt 14 i dagordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses VD, ekonomidirektören och VD för G & L Beijer Ref AB.

Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvarsområde, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga lönen är baserad på utfallet i förhållande till uppsatta ekonomiska mål. Individen erhåller maximalt ett belopp motsvarande sex månadslöner. Kostnaden för den rörliga delen av lönen kan, vid maximalt utfall, beräknas uppgå till sammanlagt 5,7 MSEK.

Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen ett belopp som motsvarar 26 % av bruttolönen och till övriga i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 % av bruttolönen.

Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner. Avgångsvederlag till övriga i bolagsledningen varierar och utgår med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön.

Bolagsledningen kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader. Egen uppsägning från VD eller bolagsledningens sida utlöser inget avgångsvederlag.

Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD deltar inte i arbetet.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Malmö den 5 april 2011

G & L BEIJER AB (publ)
Styrelsen