Ägarförändringar i Beijer Ref AB

Den  06  Mars, 2015

Beijer Ref får en delvis förändrad ägarstruktur.

En av huvudägarna, Peter Jessen Jürgensen, har avyttrat samtliga sina 1 618 400 B-aktier och 334 632 A-aktier, motsvarande sammanlagt motsvarande 6,9 procent av rösterna och 4,6 procent av kapitalet. A-aktierna har förvärvats av styrelsens ordförande Bernt Ingman (som köpt 40 000 A-aktier), styrelseledamoten Joen Magnusson (som köpt 94 488 A-aktier) och verkställande direktören, Per Bertland (som köpt 200 144 A-aktier). I syfte att delvis finansiera sitt förvärv avyttrar Per Bertland 127 000 B-aktier. Fjärde AP-fonden har förvärvat 1 745 400 B-aktier.

Efter transaktionen har de nämnda parterna följande innehav:

Namn Antal A Antal B Röstandel Kapitalandel
Peter Jessen Jürgensen      560 620 7,8 procent 1,3 procent
Bernt Ingman 40 000 6 000 0,6 procent 0,1 procent
Joen Magnusson 1 000 000      125 880 14,0 procent 2,7 procent
Per Bertland 785 000 125 000 11,0 procent      2,1 procent
Fjärde AP-Fonden 2 431 974      3,4 procent 5,7 procent

”Peter Jessen Jürgensen har under en mycket lång tid varit en av de tongivande aktieägarna i Beijer Ref och i hög grad bidragit till bolagets framgångsrika utveckling. Den ägarförändring som nu skett borgar för kontinuitet och fortsatt ansvarstagande från de tre personer som på ett mycket förtjänstfullt sätt satt sin prägel på bolaget under många år.

Att Fjärde AP-fonden nu ökar sitt ägande högst väsentligt ser vi mycket positivt på. Därmed får vi ytterligare en långsiktigt ansvarsfull ägare i Beijer Ref, vilket innebär att vi kan fokusera på att vidare utveckla och växa vår verksamhet,” säger styrelsens ordförande Bernt Ingman.

Transaktionerna har förmedlats genom Erik Penser Bankaktiebolag.

Malmö den 6 mars 2015
Beijer Ref AB (publ)

Bernt Ingman
Styrelsens ordförande

För mer information, kontakta
Bernt Ingman, 070-751 57 60

Informationen är sådan som Beijer Ref AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2015.

Ladda ner dokumentet