Anmälan

Årsstämma äger rum torsdagen den 5 april 2018 klockan 15.00 på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö.

Rätt att delta i årsstämman

Enligt lagen om förenklad aktiehantering, som bolaget tillämpar, skall aktieägare som önskar delta i årsstämman vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28 mars 2018. Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i sitt eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rösträtt på stämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sig till styrelsen senast den 28 mars. Anmälan kan göras per post till Beijer Ref AB, Stortorget 8, 211 34 Malmö, per telefon till 040-35 89 00 eller per e-post till lpl@beijerref.com.

För information om vilka uppgifter en anmälan per e-post skall innehålla, se vår hemsida www.beijerref.com.

Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2017 lämnas med 5,75 kronor per aktie samt att avstämningsdag skall vara den 9 april 2018. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 12 april 2018.

Anmäl dig här 
 * Obligatoriskt fält