Anmälan

Årsstämma äger rum torsdagen den 6 april 2017 klockan 15.00 på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö.

Rätt att delta i årsstämman

Enligt lagen om förenklad aktiehantering, som bolaget tillämpar, skall aktieägare som önskar delta i årsstämman vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 31 mars 2017. Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i sitt eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rösträtt på stämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sig till styrelsen senast den 31 mars. Anmälan kan göras per post till Beijer Ref AB, Stortorget 8, 211 34 Malmö, per telefon till 040-35 89 00 eller per e-post till lpl@beijerref.com.

För information om vilka uppgifter en anmälan per e-post skall innehålla, se vår hemsida www.beijerref.com.

Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2016 lämnas med 5,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag skall vara den 10 april 2017. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 13 april 2017.

Anmäl dig här 
 * Obligatoriskt fält