Ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses President och Executive Vice President-nivå, för närvarande fyra personer.

Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Den fasta lönen ska omförhandlas årligen och beakta individens ansvarsområde, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga lönen ska vara baserad på utfallet i förhållande till uppsatta ekonomiska mål. Individen ska erhålla maximalt ett belopp motsvarande sex månadslöner.

För mer detaljerad information, se vidare not 6 (sidan 52) i Beijers årsredovisning för 2015.